Advies en hulp bij letselschade

Visie en doelstelling Steunpunt Letselschade

De basis van Steunpunt Letselschade, gelegd in 2003, is gelegen in de gedachte dat gedupeerden met letsel baat hebben bij meer openheid over hun letselschadeprocedure. Vaak waren het juist de gedupeerden zelf die gebrekkig waren voorgelicht, over dat wat hen te wachten stond maar ook over de (on)mogelijkheden. Om deze reden werd een informatieve site ingericht en gratis telefonisch letseladvies gegeven.

Ontwikkelingen letselschade

In de daarop volgende jaren veranderde er veel op het gebied van letselschaderegeling. Vanuit verschillende kanten is bewerkstelligd dat de vaak toch al kwetsbare groep van gedupeerden extra bescherming kreeg. In de media werd aandacht besteed aan malafide praktijken, keurmerken werden opgericht en gedragscodes zagen het licht. Ook de Wet Deelgeschillen in 2011 voegde er aan toe dat twist over deelpunten sneller kon worden beslecht.

Inmiddels is voor slachtoffers via internet veel informatie beschikbaar gekomen over het letselschadeproces. De voorlichting en de afspraken over hoe het letselschadeproces behoort te lopen met de daarbij behorende richtlijnen, zijn vastgelegd. De positie van slachtoffers met letsel is hierdoor verbeterd.  

Toekomst letselschaderegeling

Met het oog op de terugtredende overheid, hogere eigen bijdragen en het beperkter worden van de bereikbaarheid van voorzieningen, wordt gewerkt aan een netwerk van professionele dienstverleners op diverse vlakken. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen mensen werkzaam op de volgende vakgebieden:

  • (geestelijke) gezondheidszorg (fysio/ergo- en manueel therapeuten, (huis-)artsen, traumaverwerking, nazorg;
  • specialisten WMO/sociaal zekerheidsrecht (WW, ZW, uitkeringen);
  • belangenorganisaties die voorlichting geven en (praktische) begeleiding geven (whiplashstichting, slachtofferhulp, Stichting hersenletsel, Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel);
  • specialistische behandelcentra.


Nagestreefd wordt slachtoffers met letsel binnen het netwerk te kunnen bijstaan op multidisciplinaire basis.

Vragen?

Ondertussen blijven wij ons inzetten voor gedupeerden met letsel of beperkingen. Wilt u op de hoogte blijven van actualiteiten, laat dan uw gegevens achter.

De voorlichting is en blijft vrijblijvend en kosteloos! Dus belt u gerust  0800 44 55 000 .

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.