Advies en hulp bij letselschade

Medische Expertise Letselschade

Bij letselschade kan er onduidelijkheid bestaan over de gevolgen voor de gedupeerde op medisch vlak. Dit kan het geval zijn in een letselschadezaak, maar ook in een arbeidsongeschiktheidskwestie tegen UWV (bezwaar of beroep), gemeente in het kader van de WMO of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Beoordelen medische gevolgen

Voor de vaststelling van de medische gevolgen en beperkingen bij letselschade, wordt regelmatig een medische expertise opgestart. Tijdens de expertise komen vragen aan de orde over de aard en de ernst van het letsel, de gevolgen tot nu toe, maar ook wat in de (nabije) toekomst nog is te verwachten aan verslechtering of verbetering. Deze informatie is belangrijk voor het bepalen van de schade maar ook voorzieningen en aanpassingen.

Deze gevolgen kunnen zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn. De expertise wordt dan ook toegespitst of het soort letsel.

Door de medisch deskundige worden de gevolgen beschreven en uitgedrukt in een percentage 'blijvende invaliditeit' ook wel beschreven als BI of BIGP. Dit percentage is richtinggevend voor de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt ook mee gewerkt in de letselschaderegeling. Het percentage doet echter lang niet altijd recht aan de werkelijke gevolgen die een gedupeerde ondervindt en moet genuanceerd worden toegepast.

Vaststellen arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, kan met de expertise ook bepaald worden hoe groot de arbeidsongeschiktheid is, of met aanpassingen deze arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) kan worden opgelost. Soms moet zelfs worden geconcludeerd dat een bij- of omscholingstraject aangewezen is om zodoende te beginnen aan ander werk.

Voordat een rechtzaak waarin lichamelijk of geestelijk letsel speelt, goed kan worden afgewikkeld moet er duidelijkheid bestaan over de medische gevolgen. Pas dan kan goed worden beoordeeld hoe een afwikkeling er uit ziet, tegen welke voorwaarden en vergoeding.

Onafhankelijk deskundige

De arts of specialist ie de expertise verricht geen een onafhankelijk oordeel over de medische situatie. Meestal is het zo dat de gedupeerde wordt opgeroepen voor een gesprek en een oppervlakkig onderzoek. Ook beschikt de deskundige over de medische informatie uit het behandelend circuit.

Een medische expertise kan eenzijdig worden aangevraagd, bijvoorbeeld door UWV of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, of in gezamenlijk overleg tussen partijen zoals dat veel bij letselschadezaken gebeurt. Ook kan een medisch expertise worden opgestart door een rechter.

Medische expertise

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.