Advies en hulp bij letselschade

Alles over whiplash klachten

Whiplash is de verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan nadat het hoofd ten opzichte van de romp een zweepslag beweging maakt.

De bewegingen gaan met veel snelheid en kracht gepaard. Daardoor kunnen er onder meer door uitrekking, compressie en verschuiving (micro)letsels ontstaan van allerlei structuren zoals wervellichamen, wervelgewrichtjes, tussenwervelschijven, banden, spieren, zenuwbanen en hersenweefsel. Als op het moment van het ongeval het hoofd gedraaid was, is de kans op letsel groter.

Medische benaming whiplash

In de medische wereld wordt de whiplash hoofdbeweging vaak aangeduid met de termen het acceleratieletsel (hoofd voorover geslagen) of deceleratieletsel (hoofd achterover geslagen) of Cervicaal Acceleratie Letsel (CAL; versnellingsletsel in nek-ruggewervelgebied).

Hoe ontstaat whiplash

Whiplash-klachten komen het meest voor na een kop-staartbotsing. Maar ook bij een val in of rondom het huis, een bedrijfsongeval, een sportongeluk of mishandeling kunnen (soortgelijke) klachten ontstaan.

Doordat het hoofd of de nek niet direct in contact komt met een remmend object (dashboard, hoofdsteun) kan de slingerbeweging van het hoofd worden gemaakt.

Vaak wordt er vanuit gegaan dat het gaat om een beschadiging van de weke delen, spieren, banden en soms gewrichten in de nekregio. In enkele gevallen is er sprake van dat hersenen, hersenstam, hersenzenuwen of ruggenmerg beschadigd raken.

Diagnose whiplash

Hoe stel je een whiplash vast? Dit is geen eenvoudige zaak. Meestal kan noch met een MRI noch met een rontgenfoto de whiplash kan worden 'vastgelegd'. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis of specialist wordt beoogd ander letsel (zoals breuken) uit te sluiten.

Essentieel is dat door de arts een goede anamnese (verhaal van de patiënt) wordt afgenomen. Hierbij zal er aandacht zijn voor aard en toedracht van het ongeval, de bewustzijnstoestand direct na het ongeval, de directe klachten en de verdere ontwikkeling daarvan.

Soms worden ondersteunende onderzoeken verricht door een neuroloog en aanvullend een neuropsycholoog.

Het is belangrijk -zeker wanneer u wordt gezien door verschillende artsen en specialismen- om er op aan te dringen dat de resultaten onderling worden besproken. Dit voorkomt tegengestelde of onjuiste behandelingen of medicijnen. De behandeling kan hierdoor het best op u worden afgestemd.

EEG: Elektro-EncefaloGram, een 'hersenfilmpje'. Bij vergelijking bleek dat er een verschil in uitkomst bestaat tussen whiplashpatiënten en niet-patiënten. Omdat het signaleerde probleem ook bij andere ziekten te zien zijn, betekent dat dat niet kan worden bewezen dat deze afwijkingen een gevolg zijn van het ongeluk.

Klachten bij whiplash

Veelal ontstaan klachten in hevige of minder mate direct na een aanrijding. Vaak uit men pijnen in nek, schouders en hoofd, duizeligheid, braken (of neigingen), misselijkheid. Het komt ook regelmatig voor dat de klachten niet direct na het ongeval, maar pas na uren of dagen daarna aan het licht komen. Soms worden de klachten de eerste periode verward met een griepje of spierpijn.

Bij sommigen ontwikkelt zich een uitstralende pijn naar een of beide armen en pijn tussen de schouderbladen, tintelingen, gevoelsstoornissen en/of een tijdelijk krachtsverlies in een of beide armen tot in de vingers toe.

Van belang is te weten dat tussen de ernst van de verwonding en de erbij behorende klachten geen evenredigheid hoeft te bestaan: een (schijnbaar) gering trauma kan soms een zeer heftig en langdurig klachtenpatroon oproepen.

Andere veel voorkomende klachten:

 • evenwichtsstoornissen;
 • oorsuizen;
 • overgevoeligheid voor licht en geluid;
 • gedragsveranderingen/prikkelbaarheid;
 • slaapstoornissen;
 • neerslachtigheid/depressiviteit;
 • (chronische) vermoeidheid/energieverlies;
 • slikklachten;
 • visusproblemen (vaag zien, dubbel zien);
 • cognitieve beperkingen, zoals vergeetachtigheid en concentratieproblemen
 • verminderde geslachtsdrift;
 • ontregelde menstruatie;
 • bewegingsangst;

Medisch niet aantoonbaar?

Mede doordat medisch onderzoek vaak geen of weinig afwijkingen aan het licht brengt en uiterlijk aan whiplash-patiënten niets is te zien, kunnen zij zich onzeker en onbegrepen gaan voelen. Hierdoor ontstaan niet zelden conflicten en isolement waardoor klachten verder toenemen.

Whiplash en schadevergoeding

Het claimen van de schadevergoeding bij whiplash leidt in de praktijk regelmatig tot langlopende processen. De klachten bij whiplash lijken in het begin duidelijk van ernst én terug te voeren op het ongeval, toch blijkt dit in de loop van de procedure vaak een struikelblok met als argument dat de whiplash klachten niet medisch objectiveerbaar zijn of voortkomen uit het ongeluk. Met medische objectiveerbaarheid bij whiplash wordt bedoeld dat een medische aantoonbare oorzaak wordt gevonden voor de klachten: bijvoorbeeld een botbreuk, wond, verschuiving. Bij een whiplash is dat niet altijd mogelijk.

Het verhalen van een schadevergoeding bij whiplash vereist specialistische kennis en ervaring. Omdat de whiplashklachten niet altijd even goed medisch objectief zijn aan te tonen, levert dit soms lange procedures op. De meest gehoorde argumenten door verzekeraars zijn:

 • het ongeval kan niet gelden als oorzaak voor de lange duur of ernst van de whiplashklachten;
 • de veronderstelde beperkingen komen niet overeen met de klachten;
 • de whiplash achtige klachten zijn slechts voor een beperkte periode aan het ongeval toe te schrijven;
 • er waren al klachten voor het ongeval, oorzaak van de whiplashklachten;
 • ook zonder ongeval waren deze whiplash achtige klachten ontstaan;
 • het schort aan de aantoonbaarheid van de klachten.

Juridisch betekent dit dat het causale of oorzakelijke verband ontkend wordt. Met regelmaat vallen dan de begrippen predispositie en pre-existentie. Beide zijn complicerende factoren en leiden vaak tot discussies over de whiplash klachten en smartengeld.

Whiplash en smartengeld?

Als u een whiplash hebt opgelopen door een ongeluk waar een ander aansprakelijk voor is, heeft u recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld bij whiplash is afhankelijk van verschillende factoren. Hoofdzakelijk spelen de ernst van de klachten en beperkingen en het opgebouwde medisch dossier, arbeidsongeschiktheid, verlies hobby's en ook leeftijd.

Causaal (oorzakelijk) verband

Wanneer er een discussie ontstaat over het causaal of oorzakelijk verband betekent dit dat door de aansprakelijke partij wordt ontkend dat de klachten/beperkingen vanaf een bepaald moment of in zijn geheel zijn veroorzaakt door het overkomen ongeval. De aansprakelijke partij zal zich op het standpunt stellen dat alleen de nieuw veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking komt. Klachten, beperkingen, schade of arbeidsongeschiktheid die ook zonder ongeval bestond of mogelijk zou ontstaan naar verloop van tijd, komen niet voor rekening van de aansprakelijke partij. Verder dient de eiser (gedupeerde) aan te tonen welke klachten zijn ontstaan door het ongeval als ook de verergering daarvan. Een lastige bewijstaak.

Tips bij whiplashletsel

1. Als u niet bent onderzocht in het ziekenhuis, bezoekt u met klachten altijd zo kort mogelijk na het ongeval de huisarts of specialist. Naast een medisch controlerende functie kan dit belangrijk zijn in het letselschaderegelingsproces;

2. Schakel een belangenbehartiger in en maak duidelijke afspraken met uw belangenbehartiger over kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen is de hulp kosteloos;

3. Zorg bij het instellen van behandelingen voor een doorverwijzing (medische indicatie van huisarts of specialist);

4. Teken niet zomaar (zonder overleg met een letselschade expert) een machtiging of vaststellingsovereenkomst van verzekeraar;

5. Bewaar zoveel mogelijk nota's of een kleine boekhouding. Soms is het aan te raden een soort logboek bij te houden;

Deskundige bijstand van een letselschade expert en medisch specialist

Het is dan ook altijd aan te bevelen om u vanaf het begin door een deskundig belangenbehartiger en medisch specialist bij te laten staan.

Via de zoekfunctie van Steunpunt Letselschade vindt u de juiste specialist. Natuurlijk kunt u ook bellen met 0800-752 24 86 voor een gratis advies.

Wilt u dat wij contact met u opnemen, vul dan onderstaand terugbelverzoek in.

Terugbelverzoek

Naam:

Telefoon:

Emailadres:

 


 

Whiplash

Hulp bij letselschade door een whiplash? Bel 0800 752 24 86!

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.