Advies en hulp bij letselschade

Raned Trauma en herstelbegeleiding Hillegom

RaNed is een trauma- en herstelbegeleidingsinstituut dat zich bezig houdt met het begeleiden van personen na een ingrijpende gebeurtenis, zoals verkeersongevallen en bedrijfsongevallen.

De cliënten van RaNed zijn veelal beperkt in hun mobiliteit en/of werkhervatting en vragen gerichte begeleiding op het gebied van trauma, fobie of “verkeers” angst. RaNed onderscheidt zich van andere hulpverlenende instanties door een multidisciplinaire aanpak die geheel gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen.
Op verkeersvlak houdt RaNed zich hoofdzakelijk bezig met het begeleiden van personen die in het bezit zijn van een rijbewijs, dus het voortgezette traject, maar ook begeleiding van “zwakkere” verkeersdeelnemers behoort tot ons aandachtsgebied. Onze cliënten begeleiden wij in het behalen van de realistische doelstellingen, zowel in relatie tot werk, verkeer, als in overige gewenste situaties. Andere aandachtsgebieden van de dienstverlening van RaNed zijn: rijvaardigheidsbeoordelingen, verkeersongevallen analyses, collegiale opvang, verzorgen van weerbaarheidstrainingen, etc.

Vooral in de sector transport, touringcar en bouw zijn wij actief op het vlak van directe inzetbaarheid en beschikken wij zowel over interne- als externe deskundigen. Op basis van een zeer brede kennis en ervaring op psychologisch, maar vooral praktisch gebied levert RaNed een actieve bijdrage aan het herstel van personen na een ingrijpende gebeurtenis. Het beperken van verzuim met reflectie naar schadelastbeheersing als afgeleide doelstelling, kenmerkt evenzeer onze werkwijze. Daarnaast beoogt RaNed verbetering van de werk- en verkeersveiligheid door het bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit en individueel gedrag. 

Begeleidingstraject trauma, fobie en verkeersangst

Een intakegesprek vormt in bijna alle gevallen de basis van een begeleidingstraject. De begeleiding zal worden uitgevoerd zoals deze in de intakerapportage en het begeleidingsvoorstel zijn beschreven. Het begeleidingstraject vangt na akkoord door de opdrachtgever ook veelal binnen 10 werkdagen aan en omvat meestal 5 tot 8 sessies, variërend van 2 tot 3 uren per keer. Afhankelijk van de ernst van de klachten en beperkingen zal dit traject veelal binnen 4 tot maximaal 12 weken na aanvang worden afgerond. Na iedere sessie wordt altijd kort met de cliënt(e) geëvalueerd en worden 'haalbare' opdrachten gegeven voor de tussenliggende periodes. Door het uitvoeren hiervan wordt bewerkstelligd dat bij de daarop volgende sessie meer rendement wordt behaald.

Na afronding van het gehele begeleidingstraject wordt een eindrapportage opgesteld
en eerst na evaluatie met- en akkoord van cliënt(e) toegestuurd aan opdrachtgever.
Wel zal nog enige tijd na afronding van het begeleidingstraject telefonische nazorg worden geboden. Nazorg biedt namelijk de mogelijkheid eerder behaalde positieve resultaten in stand te houden en eventueel aanvullende handreikingen te bieden.

Onze 24/7 diensten zijn op afroep direct beschikbaar binnen heel Nederland en worden door zowel onze cliënten als opdrachtgevers als zeer betekenisvol ervaren.

Meer weten over Raned?

Meer informatie over RaNed vindt u op www.raned.nl
Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0252-533 044

Raned Trauma en Herstelbegeleiding

Zoeken

Nieuws

Nieuwe informatieve site
Alle informatie ten aanzien van letselschade vindt u vanaf nu op de nieuwe site

Vrije advocaatkeus bij letselschade?
Rechtsbijstandverzekerde met letsel heeft recht op vrije advocaatkeus.